MEDIACJE RODZINNE

Mediacja rodzinna to taki sposób rozwiązywania konfliktu, w którym skłóceni członkowie rodziny dokonują uzgodnień i wypracowują wzajemne porozumienie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora. Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych została ustanowiona w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny. Przedmiotem mediacji rodzinnych są najczęściej: sprawy rozwodowe, sprawy o podział majątku po rozwodzie, opieka nad dziećmi, inne konflikty rodzinne (wykluczające terapię oraz kwestie przemocy). Głównym celem w naszej pracy jest wsparcie rodziny w kryzysie, by jej członkowie mogli wypracować rozwiązania oparte na rzeczywistych potrzebach, a zarazem dostosowane do ich możliwości.

Dlaczego warto stosować mediację w sprawach rodzinnych?

Mediacja oszczędza członkom rodziny – co szczególnie istotne w przypadku dzieci – wielu stresów i negatywnych emocji oraz przynosi satysfakcję z samodzielnego podejmowania decyzji we własnych sprawach. W przypadku konfliktów towarzyszących rozwodowi mediacja może prowadzić do uniknięcia rywalizacji w postępowaniu sądowym oraz ułatwić rodzicom współpracę w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi.

MEDIACJE GOSPODARCZE

Mediacja gospodarcza jest pozasądowym postępowaniem z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do ugody. Warto zwrócić uwagę, iż mediacja gospodarcza stanowi dla przedsiębiorcy formę szybkiego rozwiązania konfliktu z jego kontrahentem i jest alternatywą dla często przewlekających się i długich podstępowań sądowych. Jeżeli dla przedsiębiorcy ważne jest utrzymanie dobrych relacji z partnerem biznesowym w przyszłości, mediacja gospodarcza jest najlepszym rozwiązaniem sporu. Wspólnie wypracowane porozumienie dwóch przedsiębiorców buduje ich wzajemną relacje dla przyszłych wspólnych biznesów.

Przedmiotem mediacji gospodarczej może być każdy rodzaj sporu pomiędzy firmami czy instytucjami, którego strony widzą szansę zakończenia konfliktu ugodą. Warunkiem jest wyrażenie zgody przez strony na zastosowanie procedury mediacyjnej. Mediacje gospodarcze mogą zostać zainicjowane zarówno w toczącym się postępowaniu sądowym (mediacje sądowe), jak i powstałe z woli zainteresowanych, zaangażowanych w spór stron (mediacje umowne).

Zalety mediacji gospodarczych:

 • niższe od sądowych koszty postępowania,
 • krótki czas postępowania. Kierując strony do mediacji sąd wyznacza czas jej trwania do 30 dni (chyba ze strony poproszą o wydłużenie tego terminu). Przeciętna mediacja w sprawach gospodarczych obejmuje od 3 do 5 spotkań, trwających średnio 2 godziny.
 • rozwiązanie mediacji jest satysfakcjonujące dla każdej ze stron, gdyż jest wypracowane przez obie strony konfliktu
 • mediacja daje gwarancje poufności i braku złego rozgłosu,
 • z mediacji można zrezygnować na każdym etapie postępowania,
 • mediacja doprowadzająca do ugody zawsze daje poczucie WYGRANY/WYGRANY
 • mediacja umożliwia pełny wpływ stron na jej przebieg i współdecydowanie o własnych sprawach
 • mediator nie narzuca rozwiązań
 • ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawna ugody zawartej przed sądem
 • w przypadku mediacji sądowej, w przypadku zawarcia ugody w postępowaniu mediacyjnym, sąd zwraca ¾ uiszczonej opłaty wpisowej

MEDIACJE KARNE

Mediacja karna jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktu regulowanego przez kodeks prawa karnego. Sprawy do mediacji kieruje sąd, prokurator lub inny uprawniony organ (np. policja). Mediacja opiera się na idei sprawiedliwości naprawczej. Rozwiązanie konfliktu pomiędzy ofiarą, a sprawcą powinno doprowadzić do tego aby sprawca usatysfakcjonował ofiarę swoim działaniem, rekompensując doznane krzywdy w zamian za co może liczyć na łagodniejsze potraktowanie. Mediacja w przeciwieństwie do formalnych procesów karnych, daje stronom możliwość okazania odczuć, emocji, poznania wzajemnych racji i przyczyn zaistniałej sytuacji. Mediacja prowadzona w ramach postępowania karnego może odbyć się na każdym jego etapie. Pokrzywdzony ma szansę szybkiego uzgodnienia satysfakcjonującego go sposobu naprawienia szkody, odreagowania emocji, przywrócenia poczucia bezpieczeństwa. Sprawca ma szansę przeproszenia i wyrażenia skruchy, wytłumaczenia postępowania, pojednania z pokrzywdzonym. W prawach z oskarżenia prywatnego w razie pojednania storn sprawę umarza się W sprawach z oskarżenia publicznego ugoda zawarta pomiędzy stronami może mieć wpływ na wymiar kary Jednakże Sąd może podjąć postępowanie karne jeśli sprawca w okresie próby nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. Obie strony mają szansę na naprawę wzajemnych relacji co jest szczególnie ważne gdy strony wiążą więzy pokrewieństwa, bliskość zamieszkania lub miejsce pracy. Ze względu na specyfikę spraw karnych należy ze szczególną uwagą sprawdzić czy strony świadomie i dobrowolnie zgłaszają chęć uczestnictwa w mediacji. W przypadku spraw karnych mediacja ma służyć głównie ofiarom przestępstw. Dlatego też należy sprawdzić czy dany przypadek nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń dla ofiary przestępstwa.

Dlaczego warto stosować mediację w sprawach karnych ?

 • Skraca się czas prowadzonego postępowania
 • Zmniejsza się stres związany z postępowaniem karnym
 • Minimalizuje się negatywne skutki przestępstw
 • Koszty postępowania mediacyjnego w tego typu sprawach ponosi Skarb Państwa

Kontakt